กรุณารอสักครู่...

อัฟโหลดเอกสารตัวชี้วัด/template

ระบบข้อมูลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 รอบ 1

กลุ่ม ตัวชี้วัด กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร ส่งไฟล์
1 ตัวชี้วัดจังหวัด
  1. จำนวนผู้ป่วยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุดี จารุพันธ์ 0005_20201217071003.docx
  2. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุดี จารุพันธ์ 0006_20201217071032.docx
  3. อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2564 ลดลงจาก ค่ามัธยฐาน 5 ปี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มณี แพทย์พงศ์ 0007_20201216154350.docx
  4. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (ข้อมูลช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนที่ประเมิน) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มณี แพทย์พงศ์ 0008_20201216154433.docx
  5.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา วิไลวรรณ สาครินทร์ 0009_20201209020203.docx
  6. อัตราส่วนมารดาตาย ต่อแสนการเกิดมีชีพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ศรัญญา ระยับแสงมงคล 0010_20201217092527.docx
  7. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาล (HbA1c) มากกว่าค่า Base line ปี 2563 ร้อยละ 3 (เพิ่มขึ้น0.6) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประภาภรณ์ ศศิธร 0011_20201218023738.doc
  8. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิต(ติดต่อกัน 2 ครั้ง) มากกว่าค่า Base line ปี 2563 ร้อยละ 3 (เพิ่มขึ้น0.83) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประภาภรณ์ ศศิธร 0012_20201218023805.doc
  9. อัตราความสำเร็จการรักษาวัณ โรครายใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ฯ ศักดิ์ณรงค์ สอนคง 0013_20201209075618.docx
  10. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) จัดบริการด้านสุขภาพใหม่ที่ทันสมัย และอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ณัฐวิมล วรรณโร,จันทร์เพ็ญ นาคแก้ว 0014_20201217025736.docx
  11. รพช.ในแต่ละโซน จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานและแผนไทย ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา วิไลวรรณ สาครินทร์ 0015_20201209020336.doc
  12. จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. โซนละ 1 แห่ง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สุปราณี นิยมเดชา 0016_20201209082332.docx
  13. ร้อยละตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สู้อายุระยะยาว ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รวมพร กูลเริ่มตั้ง 0017_20201218075220.docx
  14. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (3อ2ส, วิถีชีวิตใหม่ (New Normal), สุขภาพสูงวัย) ระดับดีขึ้นไป ฝ่ายสุขศึกษาฯ ทีปวัฑฒ์ มีแสง,ฐาณิชญาณ์ ชูอำนวย 0018_20210111065734.docx
  15. เครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่ง มีองค์กร/ชุมชนต้นแบบ/นวัตกรรม การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเภท ฝ่ายสุขศึกษาฯ ทีปวัฑฒ์ มีแสง,ฐาณิชญาณ์ ชูอำนวย 0019_20210111065803.docx
  16. ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ถูกต้อง,ทันเวลา,เชื่อมโยง,ครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ซึ่งปรับเกณฑ์) กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์,สุทธิพงค์ อยู่หนู,ธีรสิทธิ์ อาตตันตรา 0001_20201209082206.docx
  17. ร้อยละของโรงพยาบาลดำเนินการผ่านเกณฑ์ SMART Hospital กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์,สุทธิพงค์ อยู่หนู 0020_20201209082253.docx
2 ตัวชี้วัดโซนกระดังงา
  1. ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวานได้รับการติดตาม กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประภาภรณ์ ศศิธร 0021_20201218021738.doc
  2.ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้อยกว่าค่า Base Line ปี 2563 (ค่าbaseline = 6.56) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประภาภรณ์ ศศิธร 0022_20210104044834.doc
  3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาล (HbA1c) มากกว่าค่า Base Line ปี 2563 ร้อยละ 3 (ค่า base line= 26.65 คำนวณแล้ว เพิ่มขึ้น 0.79) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประภาภรณ์ ศศิธร 0023_20210106090030.doc
  4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิต(ติดต่อกัน 2 ครั้ง) มากกว่า ค่า Base Line ปี 2563 ร้อยละ 3 (ค่า base line= 41.01 คำนวณแล้ว เพิ่มขึ้น 1.23) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ประภาภรณ์ ศศิธร 0024_20210106090259.doc
3 ตัวชี้วัดโซนเฟื่องฟ้า
  1. ผู้ป่วย SNAP ได้รับการเยี่ยมดูแลที่บ้านจากทีมสหวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์,อรอนงค์ คงสวัสดิ์ 0026_20201228040450.docx
  2. ผู้ป่วย SNAP มี Barthel Index ดีขึ้น กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์,อรอนงค์ คงสวัสดิ์ 0027_20201228040507.docx
4 ตัวชี้วัดโซนลีลาวดี
  1. ทุกแหตุการณ์สามารถควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 วันและไม่เกิด Generation ที่ 2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุดี จารุพันธ์ 0028_20201217071121.docx
5 ตัวชี้วัดโซนชบาแดง
  1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <5 ml/min/1.73m2/yr กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ชมัยพร อุทัยมณี 0029_20201218040921.docx
6 ตัวชี้วัดองค์กร
  1.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุดี จารุพันธ์ 0004_20201217071158.docx
7 ตัวชี้วัดบุคคล
  1. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการสุขภาพ ตามพรบ.ฯ ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ (เขตชนบท ร้อยละ 40 เขตเมือง ร้อยละ 50) [ผู้อำนวยการโรงพยาบาล] กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ณัฐวิมล วรรณโร,รุสลาม ชาลี 0002_20201209062025.docx
  2. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพระดับอำเภอ(พชอ.) [สาธารณสุขอำเภอ] กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ รุสลาม ชาลี 0003_20210106082814.docx
8 ตัวชี้วัดอำเภอ
  ร้อยละตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สู้อายุระยะยาว ในชุมชน ผ่านเกณฑ์(เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย) [อำเภอระโนด, กระแสสินธุ์] กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รวมพร กูลเริ่มตั้ง 0030_20201218075327.docx
  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan [อำเภอสทิงพระ] กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รวมพร กูลเริ่มตั้ง 0031_20201218075342.docx
  ร้อยละตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ [อำเภอสิงหนคร, คลองหอยโข่ง] กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รวมพร กูลเริ่มตั้ง 0032_20201218075405.docx
  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด [อำเภอหาดใหญ่, เทพา] ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา วิไลวรรณ สาครินทร์ 0033_20201209023800.docx
  รพช.จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 แห่ง [อำเภอนาหม่อม, สะเดา, สะบ้าย้อย] ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา วิไลวรรณ สาครินทร์ 0035_20201209023836.doc
  จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน รพ.สต. 1 แห่ง [อำเภอนาหม่อม, สะเดา, สะบ้าย้อย] กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สุปราณี นิยมเดชา 0036_20201217044347.docx
  อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60เดือน [อำเภอเมือง] กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ศรัญญา ระยับแสงมงคล 0037_20201217092604.docx
  ร้อยละการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค. [อำเภอเมือง] กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ณัฐวิมล วรรณโร,จันทร์เพ็ญ นาคแก้ว 0038_20201217025940.docx
  ร้อยละของรพ.สต.มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 โรค [อำเภอรัตภูมิ] ฝ่ายสถานพยาบาลฯ ปณิชา ปิยกะพันธ์ 0039_20201209072442.doc
  ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ [อำเภอรัตภูมิ] กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มณี แพทย์พงศ์ 0040_20201216154557.docx
  ร้อยละของโรงเรียน ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ [อำเภอรัตภูมิ] กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มณี แพทย์พงศ์ 0041_20201216154645.docx
  ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ถูกต้อง,ทันเวลา,เชื่อมโยง,ครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลแฟ้ม person ซึ่งปรับเกณฑ์) [อำเภอบางกล่ำ] กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ฯ พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์,สุทธิพงค์ อยู่หนู 0042_20201209082323.docx
  ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด [อำเภอควนเนียง, นาทวี] กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ศรัญญา ระยับแสงมงคล 0043_20201217092625.docx
  ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวานได้รับการติดตาม [อำเภอจะนะ] กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สุจิตร คงจันทร์,ประภาภรณ์ ศศิธร 0044_20201218022028.doc
  ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้อยกว่าค่า Base Line ปี 2563 [อำเภอจะนะ] กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สุจิตร คงจันทร์,ประภาภรณ์ ศศิธร 0045_20210104044853.doc
  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาล (HbA1c) มากกว่าค่า Base Line ปี 2563 ร้อยละ 3 (เพิ่มขึ้น 0.5) [อำเภอจะนะ] กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สุจิตร คงจันทร์,ประภาภรณ์ ศศิธร 0046_20210106090318.doc
  ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิต(ติดต่อกัน 2 ครั้ง) มากกว่า ค่า Base Line ปี 2563 ร้อยละ 3 (เพิ่มขึ้น 0.5) [อำเภอจะนะ] กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สุจิตร คงจันทร์,ประภาภรณ์ ศศิธร 0047_20210106090335.doc