กรุณารอสักครู่...
 

Login

* ใช้ username และ password เดียวกับที่ Login ใช้งาน Internet สำนักงาน

 

ส่งไฟล์

รหัสไฟล์ 0031
กลุ่ม 8. ตัวชี้วัดอำเภอ
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan [อำเภอสทิงพระ]
ไฟล์ที่ส่ง ไฟล์เอกสาร word, pdf หรือ PowerPoint เท่านั้น

กรุณา login เพื่อส่งไฟล์ในประเด็นการตรวจราชการนี้ !!

# ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด อัพโหลดโดย ดาวน์โหลด
1. 0031_20201218075342.docx 49.88 KB 18/12/2563 14:53:42 รวมพร กูลเริ่มตั้ง
กลับหน้าหลัก